tel:12 357 36 91 kom: 733 533 563e-mail:porady@bpo-krakow.pl

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza rejestracja!Witamy

10.02.2015

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej. Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Źródło: www.pokrzywdzeni.gov.pl

06.02.2015

Telefon ze skarbówki

Urzędy skarbowe będą stosować jednolite zasady postępowania podczas nawiązywania kontaktu z podatnikiem.

W sytuacjach, kiedy nie zachodzi bezwzględna konieczność wysłania pisemnego wezwania, pracownicy urzędów będą starali się skontaktować telefonicznie, aby załatwić sprawę.

W ramach prac nad system obsługi i wsparcia podatnika przygotowano dokument „Standardy dotyczące wyjaśnień i wezwań", zatwierdzony przez wiceministra finansów Jacka Kapicę. Zakłada on standaryzację działań w jednostkach administracji podatkowej dotyczących wykorzystania telefonicznej formy kontaktu w relacjach z podatnikiem, a w określonych przypadkach również wezwania pisemnego. Nowe zasady mają być stosowane we wszystkich urzędach.

Źródło: www.rp.pl

28.01.2015

Telefon na infolinię konsumencką

800 889 866 – to nowy numer, która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.

Dzięki sieci na rzecz ochrony interesów konsumentów działającej w Polsce z inicjatywy UOKiK wszyscy konsumenci, którzy mają problemy z dochodzeniem swoich praw mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz ze wsparcia instytucji ułatwiających pozasądowe rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami. W ramach sieci działają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz instytucje wyspecjalizowane, m. in. Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy, czy Polubowny Sąd Konsumencki przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów umożliwia też Inspekcja Handlowa. Obecnie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju.

Gdy fachowa porada potrzebna jest niezwłocznie, wsparcia na pierwszej linii udzielają prawnicy dyżurujący pod bezpłatnym numerem 800 889 866 oraz za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail porady@dlakonsumentow.pl. Poza poradami konsumenci uzyskają adresy instytucji, które mogą udzielić im efektywnej pomocy w egzekwowaniu roszczeń.

Za obsługę infolinii działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów, natomiast centrum porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl prowadzi Federacja Konsumentów. Projekt finansowany jest ze środków UOKiK.

Źródło: www.rp.pl

14.01.2015

Zagrożenie powodzią można sprawdzić w Internecie

Na stronie powodz.gov.pl można sprawdzić, czy dany teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. Informacje te mogą nas przestrzec przed budową domu czy kupnem mieszkania na terenie zalewowym. Jeśli już tam mieszkamy, musimy nauczyć się, jak z tym żyć.

Po wejściu na tę stronę i wyborze odpowiedniej opcji jesteśmy przekierowywani na witrynę, na której dostępne są mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na nich możemy odnaleźć swój obszar, swoją gminę i zobaczyć, czy tam zostały wyznaczone zasięgi obszarów zagrożonych powodzią, a jeśli tak, to jakie. Mapy powstały w ramach projektu ISOK, czyli informatycznego sytemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Oprócz gminy sprawdzić można też dany odcinek rzeki. Strefa zagrożenia powodziowego jest zaznaczona na błękitno. W przypadku miast przedstawione są prędkości przepływów wody, zaznaczone są też głębokości zalewu ewentualną powodzią.

Dzięki dostępowi do takich informacji możemy np. zrezygnować z budowy domu czy budynków gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie wylewającej rzeki.

Na stronie powodz.gov.pl dostępne są również poradniki dotyczące tego, jak radzić sobie z powodzią i jej skutkami. Właściciele domów jednorodzinnych mogą pomóc w walce z negatywnymi skutkami powodzi. Chodzi o to, aby nie "zabetonowywali" parceli i zostawiali na nich zielone przestrzenie, które zatrzymują wodę w gruncie. Woda nie spływa wtedy bezpośrednio do rzek.

Korzystając z witryny, możemy ponadto brać udział w konsultacjach społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które mają wyznaczać strategię w zarządzaniu tym ryzykiem w naszym kraju. Konsultacje ogłoszono ostatnio; potrwają pół roku.

Źródło: www.rp.pl

07.01.2015

Zmiany w prawie od 2015 r.

Nowa procedura karna, dowody osobiste i zasady rozliczania podatków – przegląd najważniejszych ustaw, które wejdą w życie w 2015 roku.

Prawo karne
1 lipca zacznie obowiązywać wielka nowelizacja postępowania karnego. Zakłada ona zmianę modelu sporu przed sądem karnym – nastąpić ma wyrównanie sił stron procesu. Głęboko zmieni się mechanizm mediacji w sprawach karnych. Wraz ze zmianą kpk radcowie prawni zyskają uprawnienia do reprezentowania oskarżonych w sprawach karnych i karno - skarbowych.

Prawo cywilne
1 marca ma wejść w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Od tego dnia ślub poza siedzibą urzędu stanu cywilnego będzie można zawrzeć bez wykazywania szczególnych powodów. Jednak ceremonia poza urzędem kosztować będzie dodatkowo 1 tys. zł. Inną zmianą przewidzianą przez nową ustawę jest możliwość nadania dziecku imion o obcym pochodzeniu.

Tego samego dnia co nowe prawo o aktach stanu cywilnego zostanie zmieniony wzór dowodu osobistego. Znikną z niego informacje o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu. Obecnie obowiązujące dowody zachowają ważność, nie będzie trzeba ich wcześniej wymieniać na nowe.

9 marca wejdzie w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Zniesie ona obowiązek uzyskania przez właściciela nowo wybudowanego budynku świadectwa energetycznego. Poszerzy się także lista osób, które będą mogły wystawić takie świadectwo.

Prawo pracy
1 stycznia zmienią się zasady oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych. Od swoich zarobków będą oni musieli odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększy to koszty działalności spółek posiadających radę nadzorczą.

Tego samego dnia zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące rolników płacących składki do KRUS. Od początku 2015 r. będą mogli dorabiać do połowy wynagrodzenia minimalnego na podstawie umowy zlecenia oskładkowanej w ZUS, nie narażając się na utratę uprawnień przysługujących rolnikom. To korzystna zmiana dla wielu członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Również 1 stycznia zostaną zmienione zasady finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowisk pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na możliwość uzyskania pieniędzy będą mogły liczyć nie tylko firmy, które dopiero chcą zatrudnić niepełnosprawnego, ale także te które już teraz zatrudniają takie osoby.

Od Nowego Roku będzie obowiązywać większość przepisów tzw. pakietu antykolejkowego. Ma on ograniczyć czas oczekiwania chorych na uzyskanie świadczenia medycznego. Dodatkowo osoby cierpiące na nowotwór będą mogły liczyć na szybką ścieżkę pomocy medycznej.

Prawo podatkowe
1 stycznia zmienią się zasady nakładania VAT na usługi elektroniczne. Zmiany obejmą ustawę o VAT i ordynację podatkową. Podatek będzie nakładany w tym kraju, w którym mieszka odbiorca danej usługi, a nie w którym jest zarejestrowany ich dostawca.

Tego samego dnia więcej podmiotów zostanie objętych obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. Co do zasady od Nowego Roku z urządzeń będą musieli korzystać także prawnicy, lekarze, doradcy podatkowi, kosmetyczki, właściciele serwisów samochodowych czy też fryzjerzy.

W 2015 r. zmienią się zasady korzystania z ulgi na dzieci przy rozliczaniu PIT przez rodziców rodzin wielodzietnych. Kwota odpisu na trzecie, czwarte i kolejne dziecko zwiększy się o 20 proc.

Od Nowego Roku zmieni się sposób rozliczania przez pracowników używania służbowego samochodu do celów prywatnych. Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadzi bowiem mechanizm ryczałtowego obliczania wartości świadczenia, które otrzymuje pracownik korzystający prywatnie ze służbowego auta.

Także 1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o zagranicznych spółkach kontrolowanych, nakładająca 19 proc. podatek dochodowy na firmy zarejestrowane w krajach zaliczanych do tzw. rajów podatkowych lub nieposiadających z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek zapłaci polski udziałowiec, który w takiej spółce ma min. 25 proc. udziałów lub akcji, a większość swoich dochodów z tej spółki czerpie z dywidend czy odsetek.

Prawo gospodarcze
Dzień po Nowym Roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Będzie ona ulgą głównie dla firm transportowych, które zmagały się z drakońskimi karami naliczanymi za przejazd bez opłacenia systemu poboru opłat ViaToll. Nowelizacja ustawy zmniejsza wysokość kar, a także wprowadza zasadę, że na każdy pojazd należący do danego przewoźnika kara będzie mogła być nałożona tylko raz na dobę.

18 stycznia zacznie obowiązywać zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzi ona odpowiedzialność osób fizycznych za świadomy udział w kartelu. Na biznesmenów będzie mogła być nałożona kara nawet do 2 mln zł.

Źródło:
www.rp.pl

30.12.2014

Życzenia Noworoczne

Szczęśliwego i pełnego wspaniałych chwil Nowego Roku oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym życzy Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie.

30.12.2014

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2014 dyżur doradców Biura Porad Obywatelskich w Proszowicach zostaje odwołany z powodu przerwy świątecznej.

23.12.2014

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2014 dyżur doradców Biura Porad Obywatelskich w Proszowicach zostaje odwołany z powodu przerwy świątecznej.

10.12.2014

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Przepisy znowelizowanej ustawy pierwotnie miały wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projektowane regulacje przewidywały wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych, na który składają się m.in. rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych i Rejestr Stanu Cywilnego. Zarówno rozmiar, jak i charakter przedsięwzięcia, czyli wdrożenie ww. systemów rejestrowych w 2479 gminach w Polsce, upoważniają do przesunięcia terminu wejścia zmian w życie nowych przepisów na 1 marca 2015 r.

Dodatkowy czas pozwoli zweryfikować pracę nowych systemów, przygotować urzędników do obsługi rejestrów oraz wprowadzić zmiany w organizacji pracy urzędów. Przesunięcie terminu jest odpowiedzią na postulaty gmin, które o to wydłużenie wnioskowały.

Przedłużenie terminu obowiązywania nowych rozwiązań pozwoli zapewnić bezpieczne uruchomienie nowych systemów, bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli.

Źródło: www.premier.gov.pl

04.12.2014

Dzień otwarty BPO

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa na Dzień Otwarty Biura Porad Obywatelskich, tym razem dotyczący PRAWA SPADKOWEGO. Podczas spotkania z doradcami, poruszona zostanie tematyka dziedziczenia, z uwzględnieniem zmian prawnych, jakie zaszły w ciągu ostatnich miesięcy. Z krótkiej prelekcji, prowadzonej przez jednego z naszych doradców, dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega dziedziczenie ustawowe, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony testament, w jaki sposób rozpocząć postępowanie spadkowe, jak przyjąć bądź odrzucić spadek, w jaki sposób dokonać podziału majątku, a także czym jest zachowek, dział spadku, czy darowizna. Po prelekcji tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań naszym doradcom oraz do dyskusji na temat prawa spadkowego.
Osoby zainteresowane poradą indywidualną będą miały możliwość zapisania się na konsultację z doradcą w innym terminie. Ponadto każdy z uczestników spotkania otrzyma bezpłatną broszurę „Prawo spadkowe 2014” wydaną specjalnie na tę okazję.
Na Dzień Otwarty zapraszamy w piątek 05.12.2014, o godz. 12.00 do siedziby głównej Biura Porad Obywatelskich, na ul. Batorego 5 w Krakowie.

Zapraszamy!

17.11.2014

Podpisana ustawa – Urząd Skarbowy wypełni PIT za podatnika

Od przyszłego roku Urząd Skarbowy będzie mógł wstępnie wypełniać za podatników deklaracje PIT - taki ma być skutek nowelizacji, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
Chodzi o zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ich celem jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Dzięki temu wprowadzona zostanie możliwość wstępnego wypełniania deklaracji podatkowej przez administrację podatkową. Poza tym w efekcie zmian egzekwowanie podatków ma być łatwiejsze, a sprawy mają być rozpatrywanie szybciej.
Celem zmian jest również stworzenie optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw UE.
Według Ministerstwa Finansów wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-filed tax return, PFR).
Usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o wysokości dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. Usługa ta w głównej mierze będzie adresowana do osób fizycznych. PFR ma zostać zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym.
Podatnik, chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu, będzie musiał sprawdzić przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień.
Po uzupełnieniu zeznania podatkowego poprzez kliknięcie ikonki „wyślij", podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru. Skorzystanie z usługi będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

www.rp.pl

17.11.2014

Prezydent podpisał ustawę o odwróconej hipotece

Będzie można wziąć kredyt zabezpieczony hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu - taki będzie efekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
Ministerstwo Finansów, które przygotowało ustawę, wskazuje, że wprowadza ona nową usługę na polskim rynku finansowym, która pozwoli osobom posiadającym nieruchomości uzyskiwać dodatkowe środki pieniężne i przeznaczyć je na dowolny cel. Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym umożliwią uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych przez osoby posiadające własne mieszkanie, dom, nieruchomość niezabudowaną, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Ministerstwo wyjaśnia, że specyfika odwróconego kredytu hipotecznego polega na tym, że bank zobowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych w ratach lub jednorazowo, natomiast kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty tego kredytu. Oznacza to, że osoba zaciągająca odwrócony kredyt hipoteczny nie martwi się o jego spłatę, gdyż nie następuje ona za jej życia. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość będąca własnością kredytobiorcy. Resort podkreśla, że osoba korzystająca z odwróconego kredytu hipotecznego pozostaje do końca życia właścicielem nieruchomości, a jej spadkobiercy zachowują do niej prawo, jeśli wyrażą chęć jej zatrzymania i spłacą zobowiązania powstałe z tytułu kredytu. Natomiast jeśli nie wyrażą takiej woli, będą zobowiązani do przeniesienia własności nieruchomości na bank. W takiej sytuacji bank zwróci im różnicę, o jaką wartość nieruchomości przewyższa należność banku z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego, jeśli taka nadwyżka powstanie.
Zapewnia również, że ani seniorzy, ani ich spadkobiercy nie powinni obawiać się sytuacji, w której kwota wypłaconego kredytu przewyższy wartość nieruchomości. Przepisy ustawy przewidują ograniczenie odpowiedzialności kredytobiorcy i jego spadkobierców wyłącznie do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego. Nawet jeżeli bank wypłacił więcej niż będzie mógł odzyskać ze sprzedaży nieruchomości, nie będzie mógł sięgnąć po inne składniki majątku seniora ani jego spadkobierców.
Do udzielania odwróconego kredytu hipotecznego zostały uprawnione banki, a zatem instytucje podlegające publicznemu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prawo to przyznano również oddziałom banków zagranicznych i instytucji kredytowych oraz instytucjom kredytowym w ramach działalności transgranicznej, podlegającym nadzorom w krajach macierzystych. Ustawa wprowadza także zasady zobowiązujące banki do rzetelnego informowania o oferowanych odwróconych kredytach hipotecznych oraz do sporządzania umów zgodnie z wymogami szczegółowo określonymi w ustawie. Brak dopełnienia obowiązków informacyjnych przez bank lub sporządzenie umowy niezgodnie z wymogami daje seniorowi prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 10 proc. odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

www.rp.pl

17.11.2014

Portal o prawach konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił serwis z informacjami o nowych prawach klientów, które zaczną obowiązywać 25 grudnia.
Jak odstąpić od umowy, jakie są zasady stosowania rękojmi i czego konsument może się domagać od sprzedawcy – to informacje, które można znaleźć na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

www.rp.pl

13.10.2014

Dzień otwarty BPO

Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 24 października 2014, o godzinie 12.00, tradycyjnie przy ulicy Batorego 5. Osoby zainteresowane tematyką prawa MIESZKANIOWEGO, a w szczególności zagadnieniami takimi, jak eksmisja, wykup lokalu, problemy z najmem, problemy z właścicielem mieszkania, lokatorem, sąsiadem, mieszkania służbowe, spółdzielcze, własnościowe, wspólnoty mieszkaniowe, ochrona lokatorów.
Dzień Otwarty rozpocznie jak zwykle krótka prezentacja działalności BPO oraz zasad poradnictwa obywatelskiego. Głównym punktem programu będzie prelekcja na temat najczęściej poruszanych przez klientów krakowskiego BPO zagadnień związanych z prawem mieszkaniowym.
Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego otrzymają broszurę „Prawo mieszkaniowe”, przedstawiającą zaktualizowany stan prawny, dotyczący zagadnień omawianych podczas spotkania. Przydatne okazać się mogą także zawarte na końcu broszury wzory pism, ułatwiające samodzielne sporządzanie wniosków do sądu.
Jeśli interesują Cię przepisy prawa mieszkaniowego, masz jakiś problem lub pytanie związane z tą tematyką, zapraszamy w piątek, 24 października o godzinie 12.00 do siedziby BPO w Krakowie na ul. Batorego 5.

Zapraszamy!

10.10.2014

Usługi telekomunikacyjne: ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Od 10 października wchodzą nowe przepisy, dotyczące ułatwień dla osób niepełnosprawnych:

Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych:

1. udostępnią na prośbę osoby niepełnosprawnej ogólne warunki umowy, regulaminy i cenniki,
2. przedstawią osobie niepełnosprawnej informacje o danych zawartych na fakturze wraz ze spisem wykonanych połączeń,
3. zaoferują model telefonu (lub inne urządzenie) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. zapewnią pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej,
5. przystosują połowę aparatów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i udostępnią informacje o udogodnieniach tak, by każdy miał do niej dostęp.
Oprócz tego przekazywane przez dostawcę usługi informacje będą udostępniane:

• w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki,
• na nośniku elektronicznym,
• pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

To nie koniec pozytywnych zmian. Od kwietnia 2015 dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli zapewnić osobom słabo słyszącym i niesłyszącym samodzielną komunikację z personelem. W praktyce oznacza to m.in. dostęp do tłumacza języka migowego.

Również od kwietnia przyszłego roku obowiązkiem pracodawcy będzie przystosowanie nowopowstających biur obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostawcy usług telekomunikacyjnych będą też musieli dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten obowiązek wejdzie w życie w kwietniu 2016.

Źródło: www.premier.gov.pl

13.10.2014

Dzień otwarty BPO

Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 24 października 2014, o godzinie 12.00, tradycyjnie przy ulicy Batorego 5. Osoby zainteresowane tematyką prawa MIESZKANIOWEGO, a w szczególności zagadnieniami takimi, jak eksmisja, wykup lokalu, problemy z najmem, problemy z właścicielem mieszkania, lokatorem, sąsiadem, mieszkania służbowe, spółdzielcze, własnościowe, wspólnoty mieszkaniowe, ochrona lokatorów.
Dzień Otwarty rozpocznie jak zwykle krótka prezentacja działalności BPO oraz zasad poradnictwa obywatelskiego. Głównym punktem programu będzie prelekcja na temat najczęściej poruszanych przez klientów krakowskiego BPO zagadnień związanych z prawem mieszkaniowym.
Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego otrzymają broszurę „Prawo mieszkaniowe”, przedstawiającą zaktualizowany stan prawny, dotyczący zagadnień omawianych podczas spotkania. Przydatne okazać się mogą także zawarte na końcu broszury wzory pism, ułatwiające samodzielne sporządzanie wniosków do sądu.
Jeśli interesują Cię przepisy prawa mieszkaniowego, masz jakiś problem lub pytanie związane z tą tematyką, zapraszamy w piątek, 24 października o godzinie 12.00 do siedziby BPO w Krakowie na ul. Batorego 5.

Zapraszamy!

10.10.2014

Usługi telekomunikacyjne: ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Od 10 października wchodzą nowe przepisy, dotyczące ułatwień dla osób niepełnosprawnych:

Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych:

1. udostępnią na prośbę osoby niepełnosprawnej ogólne warunki umowy, regulaminy i cenniki,
2. przedstawią osobie niepełnosprawnej informacje o danych zawartych na fakturze wraz ze spisem wykonanych połączeń,
3. zaoferują model telefonu (lub inne urządzenie) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. zapewnią pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej,
5. przystosują połowę aparatów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i udostępnią informacje o udogodnieniach tak, by każdy miał do niej dostęp.
Oprócz tego przekazywane przez dostawcę usługi informacje będą udostępniane:

• w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki,
• na nośniku elektronicznym,
• pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

To nie koniec pozytywnych zmian. Od kwietnia 2015 dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli zapewnić osobom słabo słyszącym i niesłyszącym samodzielną komunikację z personelem. W praktyce oznacza to m.in. dostęp do tłumacza języka migowego.

Również od kwietnia przyszłego roku obowiązkiem pracodawcy będzie przystosowanie nowopowstających biur obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostawcy usług telekomunikacyjnych będą też musieli dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten obowiązek wejdzie w życie w kwietniu 2016.

Źródło: www.premier.gov.pl

09.10.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył kwotę wolną od podatku

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa, podczas której Stanisław Trociuk, Zastępca RPO, poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Rzecznika, przepis dotyczący ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP.

Zdaniem Rzecznika należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków. W opinii RPO obecne rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości Rzecznika budzi również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Stanisław Trociuk zwrócił uwagę, że wątpliwości dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku już w maju br. były przedmiotem wystąpienia RPO do Ministra Finansów. Jednak Ministerstwo nie podzieliło stanowiska Rzecznika argumentując, że wprowadzone zmiany byłyby niekorzystne dla budżetu państwa.

Źródło:www.brpo.gov.pl

03.10.2014

„Moja komenda” – mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło aplikację „Moja komenda”. Mobilna usługa ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić.

„Moja komenda” to aplikacja, która zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów policyjnych obiektów.

Została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu. Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Aplikacja „Moja komenda” zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

Aplikacja to także zbiór wiedzy o realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Programie Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. W latach 2013-2015 na budowy i remonty komend oraz komisariatów rząd przeznaczył dodatkowy miliard złotych. Program zakłada polepszenie warunków obsługi obywateli oraz miejsc pracy dla funkcjonariuszy. Dzięki przygotowanej przez MSW aplikacji można dowiedzieć się, które budynki zostały już zmodernizowane oraz jakie prace prowadzone są w danej jednostce.

„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store i Google Play. Usługa jest bezpłatna.

Źródło:www.msw.gov.pl

03.10.2014

Drugi kierunek znowu bezpłatny

Od 1 października 2014 r. studiujący na więcej niż jednym kierunku nie muszą wnosić opłat za studia. Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym uchyla bowiem punkt 1a z art. 99 tej ustawy.

Zmiana sprzyja nie tylko ambitnym studentom, lecz i uczelniom, które zostałyby zmuszone do zamknięcia niektórych kierunków humanistycznych. To historia, filologia klasyczna, historia sztuki czy socjologia były najczęściej wybierane jako kolejna specjalność.

Nowelizacja to efekt czerwcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 35/11), który orzekł, że odpłatność jest niezgodna z art. 70 ust. 2 konstytucji. Stanowi on, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością, jednak kształcenie na drugim kierunku nie jest taką usługą edukacyjną.

Trybunał uznał, że niezgodne z konstytucją przepisy powinny być stosowane do 30 września 2015 r., aby zapewnić uczelniom finansowanie. Nowelizacja uchyla je więc o rok wcześniej.

Wymóg płacenia za drugi fakultet wprowadziła nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym z 2011 r. Zgodnie z nią student, który zdecydował się na kolejne studia, musiał za nie zapłacić, jeśli nie spełnił kryteriów otrzymywania stypendium rektora. Resort szkolnictwa wyższego wprowadził zmianę, by umożliwić zdobycie zawodu przede wszystkim osobom, które nie podjęły jeszcze studiów. Pierwsi studenci, którzy rozpoczęli studia na drugim kierunku, zostaliby wezwani do wnoszenia opłat na jesieni. W wyniku nowelizacji żaden ambitny żak nie zapłaci nawet złotówki.

Źródło: www.rp.pl

29.08.2014

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy poruszający się po zmroku poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie element odblaskowy.
Taki wymóg wprowadza nowelizacja kodeksu drogowego z 26 lipca 2013 r. Z obowiązku noszenia odblasków zwolnieni są piesi poruszający się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla nich lub po chodniku. Nie ma też zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Za brak odblasku policjant może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.

Źródło: www.rp.pl

29.08.2014

Prezydent podpisał ustawę o petycjach

28 sierpnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o petycjach. Zgodnie z nią, każdy będzie mógł wystąpić do urzędu z petycją, także w formie elektronicznej, a ten w ciągu trzech miesięcy powinien ją rozpatrzyć.
Prawo dotyczące petycji było inicjatywą ustawodawczą Senatu; Sejm przyjął ją 11 lipca. Senat zajmował się ustawą na początku sierpnia i nie wprowadził do niej poprawek.
O prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji. Kwestie te regulował jedynie Kodeks postępowania administracyjnego, łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię. Nie było jednak osobnej ustawy dotyczącej petycji. Autorzy propozycji odrębnej ustawy uważają, że takie rozwiązanie uporządkuje prawo petycji.
Ustawa podpisana przez prezydenta przewiduje, że petycje będzie można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła zrobić osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.
Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać zmiany przepisów, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania "w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji".
Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot, do którego są one kierowane może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.
Urzędy, organizacje, instytucje będą musiały zamieszczać na swych stronach internetowych aktualizowane informacje o składanych do nich petycjach, a także ich skany. Zgodnie z ustawą, petycja musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku - wyjątkiem będą przepisy o składaniu petycji samorządom, bo te zaczną obowiązywać po rocznym vacatio legis.

Źródło: www.rp.pl

27.08.2014

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 25 sierpnia 2014 r. nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowela wprowadza m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Nowela wprowadza m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (tzw. ZOL-ach). Kierowane są tam np. dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani w domach dziecka. Mogą w nich przebywać też dzieci, które mają rodziców, jednak wymagają specjalistycznej opieki.
W ZOL-ach udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Koszty udzielania tych świadczeń pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia. Do tej pory koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą ponosił starosta lub - również finansowana przez powiat - placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której przebywa dziecko. Często oznacza to bardzo duże koszty dla jednego powiatu.
W myśl nowelizacji, pobyt dziecka będzie finansował ten powiat, na terenie którego przyszło ono na świat. Istotną zmianą, o którą zabiegały m.in. organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka oraz Rzecznik Praw Dziecka, jest wprowadzenie przepisu wprowadzającego obowiązek "wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają", oraz - stosownie do okoliczności - uwzględnienia jego zdania przez instytucje dokonujące oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz kwalifikujące dziecko do przysposobienia.
"Mimo że zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko od 13. roku życia powinno być obligatoryjnie wysłuchiwane przez sąd, to obecnie bardzo często tak się nie dzieje. Dlatego każdy zapis prawny wzmacniający to, że dziecko może i powinno zostać wysłuchane, jest bardzo ważny. Uważamy, że dzieci są ważne i trzeba je pytać o zdanie" - mówiła PAP szefowa Koalicji na rzecz Rodzin Opieki Zastępczej Joanna Luberadzka-Gruca.
Ważną zmianą jest również dookreślenie terminu przewidzianego na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej - ma on wynosić 18 miesięcy. Jak argumentowano, dzięki temu dzieci nie będą czekać latami na rozstrzygnięcia w tej kwestii, co często skazywało je na spędzenie całego dzieciństwa w placówkach lub rodzinach zastępczych i przekreślało szanse na adopcję.
"Dziecko zasługuje na to, by przyszedł moment podjęcia decyzji o jego dalszym losie. Albo jest prowadzona praca z rodziną i to dziecko będzie miało szansę wrócić do domu, albo regulujemy jego sytuację prawną i dajemy mu szansę na adopcję. Sąd może też, ze względu na dobro dziecka, podjąć decyzję, że dziecko zostanie w rodzinie zastępczej i będzie miało kontakt z rodzicem biologicznym" - podkreśliła Luberadzka-Gruca.
Pozytywnie przyjęto też wprowadzenie zasady nierozdzielania nieletniej matki przebywającej w pieczy zastępczej od dziecka. "Jesteśmy za tym, aby takim matkom dawać szansę, żeby ich nie stawiać trochę pod ścianą, że muszą wybierać, czy wrócić tam, skąd przyszły, czy rozdzielić się z dzieckiem. Kiedy taka nieletnia matka jest w jednym miejscu z dzieckiem, dajemy jej możliwość podjęcia próby jego wychowania" - zaznaczyła Luberadzka-Gruca.
W noweli zmniejszono także - z 20 do 15 - liczbę rodzin objętych w tym samym czasie opieką jednego asystenta rodziny oraz podopiecznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - z 30 do 15.
Wprowadzono też wymóg posiadania opinii psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji co dwa lata.
W ustawie uchylono też przepisy, zgodnie z którymi dochody dzieci przebywających w pieczy zastępczej (m.in. renty rodzinne i alimenty) zaliczane były na poczet świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania. Obecnie środki te będą wypłacane bez dokonywania potrąceń, o co również zabiegały m.in. organizacje pozarządowe.
Zmieniono też przepisy dotyczące placówek wsparcia dziennego, których większość - wobec konieczności sprostania rygorystycznym standardom w zakresie przepisów lokalowych, sanitarnych i przeciwpożarowych - była zagrożona likwidacją. W ustawie złagodzono wymogi dla placówek już funkcjonujących.
Nowela wzmacnia też kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu. Oznacza to, że podmioty te będą miały możliwość wstępu np. do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczej w ciągu całej doby, również w nocy, jednak tylko w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Zmiany upoważniają organy kontroli do podejmowania pilnych interwencji przy "zapewnieniu zasady proporcjonalności stosowanych środków w zależności od okoliczności".
Ustawa, z wyjątkiem kilku zapisów, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.rp.pl

19.08.2014

Portal Podatkowy

Ministerstwo Finansów uruchomiło 18 sierpnia br. Portal Podatkowy, który zawiera szereg niezbędnych informacji dotyczących podatków, np. o zmianach przepisów podatkowych czy ich wykładniach.
Uruchomienie portalu to pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.
Według Ministerstwa Finansów pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Docelowo portal będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.
Od poniedziałku można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory.
"W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl)" - wyjaśniło MF.
W portalu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.
Część portalu, do której konieczne będzie zalogowanie (jest ona przygotowywana), będzie stanowiła bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi - konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Według MF rejestracja na portalu pozwoli nie tylko na przesyłanie deklaracji z konta, ale także na elektroniczne odbieranie i składanie pism z i do organów podatkowych oraz na przeglądania złożonych deklaracji i statusu prowadzonych spraw.

Źródło: www.rp.pl

19.08.2014

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

Nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym podpisał dn. 13 sierpnia 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski. Wejdzie ona w życie 1 października 2014 r. Nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli zniesienie opłat za drugi kierunek.
Naukowiec i uczelnia, będą mogły przyjąć, podpisując umowę, elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy chce sama komercjalizować wynalazek. Jeśli się na to zdecyduje, naukowcowi przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. środków uzyskanych z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją - jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się komercjalizacji, prawa do w pełni przejąć naukowiec – nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę komercjalizacji i wybrać instytucję, z którą podejmie współpracę.
Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.
Ustawa wprowadza m.in. studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni). Wymaga to od uczelni łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki.

Źródło: www.premier.gov.pl

14.08.2014

Rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym

Wierzyciele nie będą już zaskakiwać długami po zmarłych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
Najważniejsza zmiana zakłada wprowadzenie jako zasady, odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Oznacza to, że spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, będzie odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku.
Obecnie, w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiemy się o śmierci spadkodawcy (stajemy się spadkobiercą), musimy złożyć stosowne oświadczenie (o przyjęciu lub odrzuceniu spadku). Jeśli spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku, to nie dziedziczy spadku, a tym samym długów.
Spadkobierca może też przyjąć zadłużony spadek: bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste) i z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). W pierwszym przypadku spadkobierca odpowiada za długi całym swoim majątkiem, jeśli decyduje się na przyjęcie proste nie musi też składać oświadczenia – brak oświadczenia oznacza przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. W drugim przypadku – spadkobierca w ciągu 6 miesięcy, od momentu gdy dowiedział się o spadku, musi złożyć u notariusza lub w sądzie rejonowym, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że przejmuje długi, ale tylko do wysokości spadku.
W praktyce, jeśli spadkobierca nie zna prawa na temat dziedziczenia, i nie dopełni formalności związanych ze złożeniem oświadczenia o odrzuceniu spadku lub złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – to nieświadomie odziedziczy zadłużony spadek i będzie odpowiadał za zobowiązania zmarłego całym swoim majątkiem (tzw. proste przyjęcie spadku). Chodzi m.in. o niespłacone pożyczki, kredyty bankowe i inne zobowiązania, np. zaległości czynszowe.
Nowe rozwiązanie będzie chronić spadkobierców przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi spadkowe zmarłego. Przyjęto, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy (od kiedy dowiedział się o śmierci spadkodawcy), nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku lub nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku wprost – będzie to równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ograniczeniem odpowiedzialności za długi.
Zmieniono także zasady ustalania stanu majątku spadkowego – w przypadku przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie ustala go komornik sądowy. Dla spadkobierców oznacza to wysokie koszty (nawet kilka tysięcy złotych), ponieważ komornik z reguły korzysta z usług biegłych rzeczoznawców. Dlatego zaproponowano, aby spadkobiercy (korzystający z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza) mogli sami składać – w sądzie lub u notariusza – „prywatny” wykaz inwentarza, sporządzony na formularzy przygotowanym przez ministra sprawiedliwości. Ponieważ projekt chroni też prawa wierzycieli spadkodawcy, dlatego jeśli nie zgadzaliby się oni z wykazem inwentarza sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli – tak jak obecnie – komornik.
Rozwiązania te mają wejść w życie po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:www.premier.gov.pl www.rp.pl

08.08.2014

Konsumenckie ABC dla najmłodszych

Mały czy duży - konsument ma zawsze prawo do pełnej informacji o oferowanych towarach i usługach.
usługach. Właśnie z myślą o najmłodszych konsumentach działa strona www.konsumenckieabc.pl, dzięki której można wcielić się w kupującego i wydawać wirtualne pieniądze na wirtualne zakupy. Do wyboru gracz ma jedną z trzech przygód – organizację urodzin, kompletowanie rzeczy na wyjazd, albo zakładanie terrarium dla żółwia. Niezbędne wyposażenie dostanie w e-sklepie lub w tradycyjnej placówce. To tylko niektóre przygody, jakie czekają na najmłodszych w grze „Świat Zakupów".
Oprócz tego najmłodsi na stronie znajdą inne gry, wymagające zręczności i spostrzegawczości. Można w nich na przykład pływać statkiem transportowym, skakać po półkach sklepowych z produktami, układać puzzle i ćwiczyć zapamiętywanie par obrazków. Dla zupełnie małych dzieci, na stronie przygotowane są kolorowanki i historie obrazkowe o kupowaniu różnych rzeczy, a dla rodziców, opiekunów i nauczycieli - testy, poradniki i filmy.
Co ma zrobić młody konsument w razie problemów ze sprzedawcą? O problemach trzeba poinformować dorosłych i wspólnie zastanowić się, co zrobić. Zaś pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 można dowiedzieć się jak wybrnąć z zakupowych kłopotów.

Źródło:www.rp.pl

08.08.2014

Nowy wzór dowodu osobistego od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Dokument nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego - informuje MSW.
Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność - nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów.
W myśl przygotowanych przez MSW przepisów, od 2015 r. utworzony ma zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za daną osobę pracownik gminy w oparciu m.in. o dane w rejestrze PESEL.
Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.
W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do rejestru dowodów osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia. Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.

Źródło:www.rp.pl

08.08.2014

Centralna Baza Ofert Pracy

Wystartowała nowa wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy – oficjalnego internetowego serwisu z ogłoszeniami o pracę, prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej.
Aktualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki: Oferty pracy, staży i praktyk oraz Kalendarz targów, giełd i szkoleń.
W pierwszej z nich użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy, łatwo znaleźć staż lub kurs zawodowy. W drugiej natomiast znajdują się informacje o wydarzeniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Użytkownicy mogą korzystać z prostej wyszukiwarki (wyszukiwanie po nazwie stanowiska i lokalizacji) oraz filtrować wyniki wyszukiwania według kategorii, które najbardziej ich interesują: stanowiska, zakresu obowiązków, miejsca pracy, rodzaju umowy, pracodawcy, daty dodania itp.
Po wyborze konkretnej propozycji można wyświetlić mapę, która pozwala zlokalizować pracodawcę lub powiatowy urząd pracy, do którego należy się zgłosić.
Centralna Baza Ofert Pracy jest teraz zintegrowana z innymi serwisami informatycznymi: Wortalem PSZ, stroną praca.gov.pl, systemem Syriusz dla urzędów pracy.
Szukający pracy mogą od teraz zasubskrybować newsletter z aktualnymi ogłoszeniami o pracę. Po wybraniu interesującego ich charakteru pracy, stanowiska, czy miejscowości, otrzymają dopasowane oferty na swój adres e-mail (podczas zapisywania się do newslettera można ustalić, jak często chce się go otrzymywać).
Nowa odsłona serwisu usprawnia też pracę powiatowych urzędów pracy. Pracownicy po zalogowaniu się mogą przeglądać dane profilów innych użytkowników, listę ofert pracy, staży i praktyk oraz listę wydarzeń znajdujących się w bazie. Mogą także filtrować wyniki wyszukiwania, ale z uwzględnieniem dodatkowych parametrów: typu propozycji, zawodu, numeru, daty zgłoszenia, rodzaju oferty (np. oferta EURES). W każdym urzędzie pracy jest Administrator Lokalny, który ma możliwość przeglądania zasileń (listy komunikatów odebranych od jednostki, w której pełni funkcję administratora),w tym raportów o ich stanie, czy brakach.

Źródło:www.rp.pl

06.08.2014

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju. Zakłada on m.in. ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych, uproszczenie procedur administracyjnych i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczyć będzie budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia.
Projekt znosi także obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
Zlikwidowany ma być obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Obecnie inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych - musi powiadomić o tym nadzór budowlany.

Źródło oraz więcej informacji:www.rp.pl

05.08.2014

Likwidacja obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2016 r. ma zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Tak wynika z art. 74 
ust. 1 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DzU nr 217, poz. 1427 ze zm.). Znikną też rejestry mieszkańców oraz zamieszkania cudzoziemców. Nie będą już gromadzone dane o adresie, dacie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały czy czasowy, wyjazdu i powrotu z zagranicy.

Źródło:www.rp.pl

29.07.2014

Większa ochrona lokatorów w budynkach przejętych przez prywatnych właścicieli

Senat przygotował zmianę art. 191 § 1 kodeksu karnego, dzięki której możliwe stanie się ukaranie właścicieli prywatnych kamienic za celowe niszczenie domów zajmowanych przez byłych najemców komunalnych.
Coraz więcej budynków w Polsce odzyskiwanych jest przez byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Domy te najczęściej zajmowane są przez lokatorów, którzy mieszkanie otrzymali kiedyś od gminy. Często są to osoby ubogie, starsze albo z małymi dziećmi. Ich sytuacja diametralnie się zmienia wraz ze zmianą właściciela. Niektórym z nowych właścicieli bardzo zależy na szybkim pozbyciu się dotychczasowych lokatorów. Stosują bezprawne praktyki utrudniające najemcom zamieszkiwanie np. poprzez niszczenie domów. Pogarszając warunki mieszkaniowe najemców mają nadzieję, że szybko odzyskają mieszkania. Do tej pory trudno było interweniować w takich sytuacjach, bo można było ukarać jedynie osobę, która stosuje przemoc wobec innej osoby w sposób bezpośredni, lub w przypadku gróźb karalnych. Propozycja senatorów ma to zmienić.
Po wprowadzeniu zmiany artykuł 191 § 1 kodeksu karnego otrzyma brzmienie: „Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeśli zmiana ta wejdzie w życie, to właścicielom za stosowanie przemocy wobec lokatorów poprzez utrudnianie im zamieszkiwania będzie groziła kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło oraz wiecej informacji:www.wiadomosci.ngo.pl
www.senat.gov.pl

24.07.2014

Kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego

Elektroniczne biura podawcze, elektroniczne egzekucja komornicza, uproszczenie niektórych czynności procesowych przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego zaakceptowany przez Radę Ministrów.
Projekt przygotowany w ministerstwie sprawiedliwości to kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Wprowadza też zmiany w prawie cywilnym. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć postępowania sądowe poprzez ograniczenie kognicji sądów, rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników postępowań w celu przedłużania postępowań sądowych. Celem projektowanych regulacji w zakresie postępowania egzekucyjnego jest również zwiększenie efektywności egzekucji. A wszystko razem ma poprawić efektywność pracy sądów i przynieść wymierne oszczędności finansowe.

Ministerstwo sprawiedliwości przedstawiło najważniejsze zmiany:

 • Liberalizacja przepisów dotyczących formy czynności prawnych.
 • Dalsza informatyzacja postępowania cywilnego.
 • Ograniczenie kognicji sądów.
 • Zmiany przepisów dotyczących niektórych czynności procesowych, które doprowadzą do usprawnienia postępowania.

Więcej informacji oraz źródło:www.rp.pl

02.07.2014

Krajowy Rejestr Karny – nowe opłaty

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie informacji o osobie, a także opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 zł. Opłata będzie uiszczana w jeden z następujących sposobów: w formie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ponadto, od dnia 1 lipca 2014 r. możliwe będzie uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie oraz o podmiocie zbiorowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku wniosków lub zapytań złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opłata za wydanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym została ustalona na kwotę 20 zł. Przewidziano elektroniczną formę wnoszenia opłaty za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania.

Źródło: www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny

02.07.2014

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych

Od 1 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez internet. Dzięki nim np. dokonany samodzielnie wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd.
Zgodnie z uchwaloną w maju zeszłego roku nowelą ustawy o księgach wieczystych i hipotece będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonanie wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd.
Od czerwca 2010 r. funkcjonuje już internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych pod adresem www.ekw.ms.gov.pl można na nią również trafić z odnośnika na głównej stronie resortu. Dostęp do ksiąg jest powszechny. Aby sprawdzić w internecie konkretną księgę, trzeba znać jej numer..
Ponadto wchodząca w życie nowelizacja daje niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze i komornicy, którzy mieli już możliwość takiego wglądu w ramach testów pilotażowych.
W nowelizacji zawarto też regulacje, które umożliwią pobieranie opłat m.in. od wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej.
Rząd przyjął niedawno kolejny z projektów rozszerzających informatyzację postępowania z księgami wieczystymi. W projekcie chodzi o to, aby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jako organy egzekucyjne.

Źródło:www.rp.pl

25.06.2014

Historia pojazdu i Bezpieczny Autobus – dwie e-usługi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dwie e-usługi, które pozwolą on-line sprawdzić informacje o pojazdach oraz autobusach. Obie udostępnione usługi są bezpłatne.

Historia Pojazdu
www.historiapojazdu.gov.pl

Zakup używanego samochodu lub innego pojazdu zawsze napawa wieloma obawami: czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym. Teraz w dokonaniu wyboru może pomóc bezpłatna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Historia Pojazdu. Dzięki niej będziemy mogli bezpłatnie, szybko i w łatwy sposób sprawdzić podstawowe informacje o pojeździe zarejestrowanym w Polsce.
Usługa skierowana jest głównie do:

 • kupujących używane samochody zarejestrowane w Polsce,
 • sprzedających używane samochody, którzy chcą uwiarygodnić swoją ofertę.

Dzięki usłudze można sprawdzić m.in:

 • czy pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • czy ma ważne obowiązkowe badanie techniczne (oraz czy wcześniej regularnie - w terminie przechodził badania techniczne - informacje o badaniach technicznych zbierane są od 2010 r.),
 • jaki stan licznika odnotował diagnosta podczas badania technicznego (informacje o stanie licznika są gromadzone w ewidencji od 2014 r.),
 • dane techniczne pojazdu, takie jak moc silnika czy rodzaj paliwa,
 • liczbę właścicieli pojazdu oraz czy jest to osoba fizyczna czy firma lub organizacja,
 • oraz czy nie został oznaczony w ewidencji jako kradziony.

Informacje o pojeździe pochodzą z pewnego i wiarygodnego źródła, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów, która jest prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych, na mocy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Aby uzyskać dostęp do informacji o pojeździe należy podać trzy dane na stronie serwisu
www.historiapojazdu.gov.pl:

 • unikalny numer pojazdu nadawany przez producenta - VIN,
 • datę pierwszej rejestracji pojazdu,
 • numer rejestracyjny,

które można uzyskać od właściciela lub sprzedawcy.

Strona usługi jest dostępna z każdego urządzenia z internetem i przeglądarką, w tym również na urządzenia mobilne. Usługa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach usługi udostępniane są wyłącznie informacje o pojeździe, bez danych o właścicielach.

Bezpieczny Autobus
www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Bezpieczny Autobus to e-usługa, która pozwoli szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby uzyskać dostęp do informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży. Usługa nie zastąpi kontroli przeprowadzanej przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Umożliwi jednak wstępną weryfikacjęstanu autobusu, gdyż autobus bez ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC nie powinien poruszać się po drodze.

Usługa skierowana jest m.in. do:

 • podróżujących autokarami, autobusami, czy innymi pojazdami do przewozu osób,
 • przewoźników autobusowych, którzy chcą uwiarygodnić swoją ofertę.

Dzięki niej sprawdzimy m.in. czy autobus lub autokar:

 • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
 • dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,
 • komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Uruchomienie usługi przyczyni się także do zwiększenia standardów bezpieczeństwa w branży przewozu osób, pomagając wychwycić nieuczciwe firmy oferujące przejazd pojazdami z nieważnym przeglądem technicznym czy bez ubezpieczenia OC.

Usługa będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, będzie dostępna z każdego urządzenia z Internetem i przeglądarką, w tym również na urządzenia mobilne. Informacje wyświetlane w ramach usługi są wiarygodne, bo pochodzą bezpośrednio z rejestru państwowego, jakim jest Centralna Ewidencja Pojazdów, prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych.

Źródło:www.msw.gov.pl

11.06.2014

Prawo pracy – bezpłatne porady:

Dziennik Rzeczpospolita we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i najlepszymi prawnikami uruchamia unikalną kancelarię prawa pracy.
Swoją ofertę kierują do przeszło do osób, które obecnie pracują na etacie, umowie terminowej, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują zlecenie czy umowę o dzieło. Na pomoc mogą liczyć kobiety w ciąży, niepełnosprawni, osoby w wieku przedemerytalnym. Chętnie pomogą też kadrowym i służbom HR, które na co dzień muszą mierzyć się z pełnym nieścisłości prawem pracy.
Pytania będzie można zadawać telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach 11-12 pod redakcyjnym numerem telefonu 22 463 00 11. Uruchomiony zostaje też działający 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu specjalny adres mailowy: prawopracy@rp.pl, na który będzie można wysyłać pytania na piśmie. Odpowiedzą na nie najlepsi eksperci w danej dziedzinie.
Relacje z dyżurów i odpowiedzi na maile, z zachowaniem anonimowości pytających, będą publikowane na stronach Rzeczpospolitej, a także na internetowej stronie: www.prawo.rp.pl, by także inne osoby mogły szybko i łatwo znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Źródło:www.rp.pl

27.05.2014

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych, premiowanie urzędników za skuteczność, czyli doprowadzenie do zatrudnienia szukających pracy, specjalne programy dla młodych i osób 50+ - to zmiany reformujące działanie urzędów pracy, które weszły w życie 27 maja 2014 r.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma poprawić skuteczność publicznych służb zatrudnienia, m.in. dostosować działania urzędów pracy do indywidualnych potrzeb bezrobotnych i pracodawców. Urzędy pracy będą także współpracować z prywatnymi agencjami zatrudniania i organizacjami zajmującymi się pomocą bezrobotnym w znalezieniu pracy.
Zmienione przepisy określają trzy profile pomocy dla bezrobotnych. Pierwszy skierowany będzie do osób aktywnych, które nie potrzebują specjalistycznego wsparcia, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Z drugiego będą korzystać osoby wymagające wsparcia, i dla nich dostępne będą wszystkie usługi, jakie oferują urzędy, np. szkolenia czy staże. Trzeci profil usług będzie dedykowany osobom oddalonym od rynku pracy - zagrożonym wykluczeniem społecznym i tym, które same nie są zainteresowane podjęciem pracy lub legalnym zatrudnieniem. Pomocą tym osobom będą się zajmować wspólnie z urzędami pracy prywatne agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.
W samych urzędach pracy zmiana dotyczy sposobu obsługi poszukujących pracy bezrobotnych i oferujących zatrudnienie pracodawców. Współpracą z konkretną firmą i danym bezrobotnym będzie pilotował jeden doradca, który będzie premiowany za efekty pracy - doprowadzenie do zatrudnienia bezrobotnego.
Nowelizacja daje też nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie bezrobotnych - m.in. grant na telepracę, bon stażowy czy bon na zasiedlenie. Będzie też można uzyskać świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej.
Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy. Dla młodych bezrobotnych (do 25. roku życia) skróci się z 6 do 4 miesięcy okres, w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.
Firmy zatrudniające bezrobotnych w wieku 50+ będą mogli otrzymać dofinansowanie do ich wynagrodzenia. Jako uzupełnienie zmian resort pracy przesłał do Ministerstwa Zdrowia projekt dotyczący nowych zasad świadczeń zdrowotnych dla bezrobotnych. Osoba bez pracy sama ma decydować, czy zależy jej tylko na składce zdrowotnej, czy też chce się aktywizować zawodowo. Dla pierwszej grupy ma zostać wydzielone osobne okienko w urzędach pracy, gdzie będzie można uzyskać samo ubezpieczenie.

Źródło:www.rp.pl

22.05.2014

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

21 maja 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Celem ustawy jest umożliwienie wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej poprzez wyznaczenie organu krajowego właściwego do wydawania certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez system zbierania informacji on-line odpowiednich zabezpieczeń, koordynowania procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz dostarczania certyfikatu dotyczącego poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia inicjatywy z danego państwa członkowskiego. Ustawa wskazuje, iż organem krajowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Ponadto ustawa wprowadza sankcje karne za czyny polegające na przeszkadzaniu w wykonywaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej lub wywieranie wpływu na jej wykonywanie. Ustawa zawiera również przepisy sankcjonujące czyny organizatora inicjatywy polegające na składaniu niezgodnych z prawdą oświadczeń, wykorzystywaniu zebranych danych osobowych w celach innych niż udzielanie poparcia dla inicjatywy oraz niewykonanie obowiązku zniszczenia w odpowiednim terminie deklaracji poparcia otrzymanych w związku z europejską inicjatywą obywatelską.

Źródło:www.prezydent.pl

15.05.2014

Prawa człowieka i obywatela – nowa strona internetowa

Ruszyła nowa strona poświęcona w pełni tematyce praw człowieka i swobód obywatelskich w Unii Europejskiej – liberties.eu.
Ma ona służyć informowaniu i mobilizowaniu obywateli Europy do działania w sprawach, które ich dotyczą, dzieją się wokół nich i w całej Europie.
Nowa strona internetowa prowadzona jest w 12 językach, w tym w języku polskim i zawiera aktualne informacje na temat ochrony swobód obywatelskich w Unii Europejskiej.
Strona została uruchomiona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i ma stać się podstawowym źródłem wiadomości ze świata swobód obywatelskich i kampanii dla aktywnych obywateli, decydentów, organizacji pozarządowych i mediów.
Strona prowadzona jest w ramach działań Europejskiej Platformy Swobód Obywatelskich, której celem będzie monitorowanie działań Platformy na rzecz praw podstawowych (takich jak prawo do prywatności, wolność słowa czy też prawo do rzetelnego procesu). Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest, obok 11 organizacji pozarządowych z Europy, członkiem Platformy.

Źródło:www.RP.pl

15.05.2014

VIII Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich 17 maja 2014 roku

Krakowska Izba Adwokacka informuje o Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich, który odbędzie się w tym roku w dniu 17 maja (sobota). Akcja odbędzie się po raz ósmy, co roku tego dnia adwokaci i aplikanci adwokaccy udzielają w całym kraju ok. 10 tys. porad prawnych.
Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich skierowany jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach. W siedzibach kancelarii adwokackich oraz niektórych Okręgowych Radach Adwokackich będą dyżurowali adwokaci i aplikanci adwokaccy. Pełna lista dostępna będzie na stronie adwokatura.pl, na stronach okręgowych rad adwokackich oraz w gazetach lokalnych.

Wykaz adwokatów oraz adresy placówek, pełniących dyżur w ramach Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich, znajduje się na stronie: :www.adwokatura.krakow.pl

14.05.2014

Do 15 maja (czwartek) można zgłosić chęć udziału w wyborach przez pełnomocnika

Do czwartku 15 maja, niepełnosprawni i osoby powyżej 75. roku życia mogą złożyć wniosek o głosowanie w majowych wyborach europejskich za pośrednictwem pełnomocnika.
Wniosek o złożenie aktu pełnomocnictwa można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub upoważnionym pracownikiem urzędu gminy, akt pełnomocnictwa może być jednak sporządzony w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w wyborach, jeżeli zwróci się ona o to we wniosku o jego sporządzenie. W takim przypadku upoważniony przez np. wójta urzędnik - po uzgodnieniu sprawy z zainteresowanym - odwiedza go w domu bądź innym miejscu przez niego wskazanym na terenie gminy. Takim miejscem może być np. szpital.
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Nie może nim zostać natomiast osoba wchodząca w skład komisji obwodowej tam, gdzie głosuje osoba udzielająca pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania i kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby (chyba że drugą będzie osoba najbliższa, np. mąż, żona, matka itd.).
Pamiętać należy, że osoby niepełnosprawne, które wcześniej zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, nie mogą ustanowić swojego pełnomocnika. Nie mają też prawa do takiej formy głosowania wyborcy przebywający w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, domach studenckich i ich zespołach. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika można go znaleźć np. na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór również dostępny na stronie PKW); kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat); kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Udzielone pełnomocnictwo można cofnąć przez złożenie - najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania - stosownego oświadczenia w urzędzie gminy.
Co ważne, wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może zagłosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo również wygaśnie.

Źródło:www.RP.pl
Źródło:www.pkw.gov.pl

30.04.2014

INFORMACJA

Informujemy, że dnia 2 maja 2014 (piątek), Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie będzie NIECZYNNE. Zapraszamy od poniedziałku, 5 maja.

30.04.2014

Polska. Tu mieszkam – kampania informacyjna dla cudzoziemców

1 maja 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. W związku z wejściem nowej ustawy rusza kampania informacyjna dla cudzoziemców pt. „Polska. Tu mieszkam”. Głównym celem kampanii jest przybliżenie cudzoziemcom przebywającym lub przyjeżdżającym do Polski zmian, które od 1 maja nastąpią w polskim prawie.
W ramach kampanii Urząd ds. Cudzoziemców przygotował m.in. ulotki i broszury dotyczące wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt i pracę, związane z problematyką małżeństwa, rodziny, działalnością gospodarczą. Przygotowane są też billboardy przedstawiające cudzoziemców, którzy od wielu lat mieszkają w Polsce i pracują np. jako lekarze, wykładowcy, piekarze, instruktorzy, inżynierowie. W telewizji i radiu będą też puszczane spoty z ich udziałem. Działa już strona internetowa www.cudzoziemcy.gov.pl..
Zgodnie z nową ustawą będzie można uzyskać dwa rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce - czasowe i stałe (do tej pory zamiast stałego było zezwolenie na osiedlenie się). Regulacja wydłuża też z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce i umożliwia wystąpienie z takim wnioskiem w dowolnym momencie legalnego pobytu (teraz obowiązuje termin przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt).
Wprowadza także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. W ich przypadku pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). Jeśli obcokrajowiec będzie studiował w Polsce krócej niż 1 rok, dostanie zezwolenie na pobyt na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo na 3 miesiące. W przypadku kontynuacji studiów na kolejnym roku - zezwolenie będzie wydawane na okres do 3 lat, a nie jak dotychczas na rok. Przewidziane są też zezwolenia na pobyt w związku z nauką języka polskiego.
Zgodnie z regulacją cudzoziemcy - absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy poszukują pracy - będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce na okres roku.
Nowością jest to, że cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł w ramach jednej procedury ubiegać się o zezwolenie i na pobyt, i pracę. Dotychczas odbywało się to w ten sposób, że pracodawca, który chciał zatrudnić obcokrajowca, ubiegał się o pozwolenie na pracę dla niego, a później sam cudzoziemiec mógł występować o zezwolenie na pobyt.
Nowa ustawa określa też, kto może dostać pozwolenie na pobyt czasowy, a kto na pobyt stały. W tej pierwszej grupie znaleźli się m.in. cudzoziemcy - ofiary handlu ludźmi; w drugiej dzieci cudzoziemców, którzy mają pozwolenie na pobyt stały w Polsce.
Zgodnie z regulacją za procedury związane z odsyłaniem nielegalnych cudzoziemców odpowiadać będzie teraz Straż Graniczna (teraz SG wykonuje decyzje wojewody). Taki obcokrajowiec będzie miał 30 dni na "dobrowolny powrót do kraju". Jeśli tego nie zrobi, zostanie odesłany, ale zanim to nastąpi, SG będzie musiała przeanalizować, czy w kraju ojczystym nie będzie mu nic zagrażało. Jeśli stwierdzi, że cudzoziemiec może być prześladowany, obcokrajowiec będzie mógł dostać zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych.

Źródło oraz więcej informacji:www.rp.pl

29.04.2014

Europejska Inicjatywa Obywatelska

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w 23 kwietnia 2014 r. ustawę o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Ustawa dotyczy realizacji w Polsce inicjatywy, która umożliwia mieszkańcom UE zgłaszanie propozycji legislacyjnych.
Początkowo proponowano, by dla dokonania odpowiednich zmian w prawie związanych z Europejską Inicjatywą Obywatelską znowelizować ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Jednak w czasie prac parlamentarnych nad rządową propozycją nowelizacji, zdecydowano, by poświęcona im była odrębna ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Ustawa stanowi, że minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, iż system zbierania deklaracji on-line (chodzi o deklaracje poparcia dla europejskiej inicjatywy z danego państwa członkowskiego) ma odpowiednie zabezpieczenia.
Minister ma być także odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji takich deklaracji oraz dostarczanie certyfikatów dotyczących poświadczenia liczby ważnych deklaracji.
W ustawie zawarto też przepis karny ujednolicający ochronę wykonywania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, analogicznie do wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w Polsce.
Ponadto zgodnie z ustawą organizatorowi, który złoży nieprawdziwe oświadczenie w związku z procedurą przedłożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wykorzysta dane osobowe zebrane na potrzeby inicjatywy obywatelskiej do innych celów niż udzielenie poparcia dla niej, albo nie niszczy w terminach określonych w unijnym rozporządzeniu deklaracji poparcia (i ich kopii) otrzymanych w związku z europejską inicjatywą obywatelską, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Obywatele UE mogą zgłaszać swoje inicjatywy obywatelskie Komisji Europejskiej od 1 kwietnia 2012 roku. Jeśli w ciągu 12 miesięcy dana inicjatywa zyska poparcie co najmniej miliona osób z siedmiu krajów UE, może zaowocować nowymi unijnymi decyzjami, strategiami lub przepisami. Inicjatywa obywatelska ma zbliżyć obywateli do UE, dając im bezpośredni wpływ na prawo europejskie.
Wniosek ws. inicjatywy musi być złożony przez komitet obywatelski składający się z przynajmniej siedmiu obywateli z siedmiu państw członkowskich. Po zarejestrowaniu inicjatywy, komitet ma rok na zebranie niezbędnego miliona głosów poparcia (z co najmniej 7 krajów). Pod inicjatywą może podpisać się każdy uprawniony do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli w wieku co najmniej 18 lat (w Austrii - 16 lat).
Liczbę głosów poparcia muszą poświadczyć krajowe urzędy, a następnie Komisja Europejska analizuje inicjatywę i podejmuje decyzję, co z nią zrobić dalej: czy sporządzić wniosek ustawodawczy, czy przeprowadzić jakieś dodatkowe badanie, czy też nie podejmować w ogóle żadnych działań.
Jakąkolwiek decyzję KE podejmie, będzie musiała ją uzasadnić. W ramach tej analizy urzędnicy KE spotkają się z organizatorami, którzy będą też mogli przedstawić swój pomysł w trakcie wysłuchania publicznego w europarlamencie.

Źródło:www.rp.pl

17.04.2014

Życzenia Świąteczne

Życzenia Wielkanocne 01.04.2014

Zmiany w zasadach oszczędzania na emeryturę

Od 1 kwietnia 2014 r. do końca lipca członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mieć możliwość zmiany sposobu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Wprowadzona zostanie dobrowolność oszczędzania w OFE. Składka osób, które nie zdecydują się na taki sposób gromadzenia środków na starość, w całości trafi na indywidualne subkonto w ZUS.
Swobodę decyzji zyskają osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., które dotychczas przymusowo musiały odprowadzać składki do otwartych funduszy. Ci, którzy sami nie chcieli wybrać żadnego funduszu, byli losowani przez ZUS. Teraz się to zmieni.
Po raz pierwszy od 1999 r. osoby ubezpieczone mają możliwość realnego wyboru, gdzie chcą odprowadzać składki z II filaru. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717). Zgodnie z nią osoba zainteresowana dobrowolnym oszczędzaniem w OFE zostanie zobowiązana do złożenia oświadczenia w tej sprawie. Można będzie je składać od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Co istotne nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna niezłożenia takiego oświadczenia. Osoby, które zapomną o przesłaniu takiego dokumentu do ZUS, będą musiały poczekać do następnego okresu transferu. Tegoroczna możliwość wyboru nie jest bowiem ostateczna. Ustawa wprowadzająca dobrowolność członkostwa w OFE przewiduje również tzw. okienka transferowe, podczas których ubezpieczeni będą mogli ponownie zdecydować, czy chcą, aby ich składka emerytalna z II filaru w całości trafiała do ZUS, czy też była dzielona pomiędzy subkonto, a OFE. Po raz kolejny o miejscu oszczędzania będzie można zadecydować w 2016 r. Kolejne cztery miesiące (od kwietnia do lipca) na taki wybór będą wypadać systematycznie co cztery lata (w 2020 r., 2024 r., 2028 r. itd.)
Osoba zainteresowana dobrowolnym przekazaniem swojej składki do OFE może złożyć wspomniane oświadczenie w formie:

 • papierowej – taki dokument będzie dostępny w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
 • elektronicznej.

Osoby, które zdecydują się na złożenie papierowego oświadczenia, mogą to zrobić osobiście albo wysłać taki dokument listem poleconym (najlepiej za potwierdzeniem odbioru).
Z kolei osoby dopiero rozpoczynające pracę będą mogły od razu zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE. W przypadku braku zawarcia umowy z otwartym funduszem składki emerytalne będą trafiały w całości do ZUS.

Źródło:Gazeta prawna.pl

24.03.2014

Informacja

Informujemy, iż dnia 26 marca 2014 dyżur doradców BPO w Proszowicach zostaje odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.

24.03.2014

Dzień otwarty Biura Porad Obywatelskich

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty Biura Porad Obywatelskich dotyczących PRAWA RODZINNEGO. Podczas spotkania z doradcami, podobnie jak to miało miejsce w podczas dotychczasowych Dni Otwartych, poruszona zostanie tematyka związana z zawarciem i ustaniem małżeństwa, opieką nad dziećmi, prawem rodzicielskim oraz majątkiem wspólnym i osobistym małżonków. Dzień Otwarty rozpocznie krótka prezentacja działalności BPO i zasad poradnictwa obywatelskiego. Głównym punktem programu będzie prelekcja na temat najczęściej poruszanych przez klientów krakowskiego BPO zagadnień związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.
Po prelekcji , tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań naszym doradcom, oraz do dyskusji na temat praw rodzinnego. Osoby zainteresowane poradą indywidualną będą miały również możliwość zapisania się na konsultację z doradcą w innym terminie. Oprócz tego, każdy z uczestników spotkania, będzie mógł nabyć bezpłatną broszurę „Prawo rodzinne 2013” wydaną specjalnie na tę okazję.
Na Dzień Otwarty zapraszamy w najbliższy PIĄTEK, 28.03.2014, o godz. 12.00 do siedziby głównej Biura Porad Obywatelskich, na ul. Batorego 5 w Krakowie.
Do zobaczenia!

06.03.2014

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.
Zgodnie z projektem nowelizacji, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać szerszy dostęp do informacji i danych o pojeździe, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów(CEP), bez konieczności wykazania „uzasadnionego interesu” i składania wniosku. Dane te będzie można otrzymać za pośrednictwem internetu, bezpłatnie i natychmiast. Jedynie wybrane podmioty, np. organy ścigania, będą mogły uzyskać pełne dane o właścicielu lub posiadaczu pojazdu. Te informacje, jako dane osobowe, nie będą podlegały powszechnemu udostępnianiu.
Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie dwóch e-usług dla obywateli: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autokar”, które powinny wejść w życie w 2014 r. To pierwsze usługi z całego katalogu, nad którymi pracuje MSW z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, w ramach projektu CEPiK2.0. Kolejne e-usługi będą wprowadzane systematycznie do 2016 r.
Pierwsza e-usługa, pod nazwą „Historia pojazdu”, skierowana jest do zainteresowanych kupnem pojazdu używanego, zarejestrowanego w Polsce.
Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego – będzie można uzyskać informacje i dane o pojeździe, które pomogą w jego ocenie przed podjęciem decyzji o kupnie. Będą to m.in. marka, typ, model, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w kraju, informacja o badaniach technicznych. Będzie można także sprawdzić, ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu. Dostępne będą także dane techniczne: pojemność i moc silnika, średnie zużycie paliwa, emisja dwutlenku węgla, itp. Podana zostanie informacja o ważności ubezpieczenia OC.
Druga e-usługa, pod nazwą „Bezpieczny autokar”, adresowana jest do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki.
Usługa ta umożliwi uzyskanie podstawowych danych technicznych o pojeździe (służącym do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą) oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Dostęp do nich będzie jeszcze łatwiejszy niż w przypadku samochodów używanych, bo trzeba będzie podać jedynie numer rejestracyjny autokaru. Takie informacje będzie można sprawdzić, np. na miejscu zbiórki wycieczki. Rozwiązanie to powinno znacząco poprawić bezpieczeństwo podróżnych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Źródło:www.premier.gov.pl

17.02.2014

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2014

W dniach 24 lutego – 1 marca br. Rozpocznie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. W Krakowie zainteresowani mogą zgłaszać się do

Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
ul. Bolesława Komorowskiego 12,
30-106 Kraków,
tel. (12) 421-32-41, (12) 421-22-88,
www.krafos.ngo.org.pl


Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Źródło:http://pokrzywdzeni.gov.pl

12.02.2014

Informator Obywatelski

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/01/14/BPO z dnia 21.01.2014 r.
Wybrana oferta:
P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

Protokół z zapytania ofertowego nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

28.01.2014

Nowelizacja kodeksów: karnego i postępowania karnego

Ściganie z urzędu sprawców gwałtów przewiduje nowelizacja przepisów karnych, która weszła w życie 27 stycznia 2014 r. Ustawa odnosi się także do przesłuchiwania m.in. ofiar takich przestępstw.
Nowelizacja kodeksów: karnego i postępowania karnego stanowi, że wszczynanie śledztw o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej nie będzie uzależnione już od wniosku ofiary, lecz postępowania te będą wszczynane z urzędu. Dotyczy to przestępstw zgwałcenia, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub jej upośledzenia umysłowego w celu doprowadzenia do obcowania płciowego.
Ściganie gwałtu z urzędu było jednym z wymogów podpisanej przez Polskę w grudniu 2012 r. konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, który do tej pory nie był realizowany w Polsce. Konwencja ta cały czas oczekuje na ratyfikację, według zapowiedzi rząd ma się zająć wnioskiem ratyfikacyjnym pod koniec lutego
Dotychczas, aby wszcząć postępowanie w sprawie np. gwałtu, potrzebny był formalny wniosek osoby pokrzywdzonej i nie wystarczało samo zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Zmiany wprowadzone na mocy nowelizacji dotyczą także sposobu przesłuchań ofiar przestępstw seksualnych oraz pokrzywdzonych osób małoletnich - przesłuchanie te powinny odbywać się w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. Zgodnie z nowelizacją ofiary przestępstw seksualnych powinny być przesłuchiwane w całym postępowaniu tylko raz - w specjalnym, przyjaznym pomieszczeniu i w obecności psychologa. Dźwięk i obraz z przesłuchania ma być nagrywany i odtwarzany na rozprawie sądowej. Powtórne przesłuchanie w sądzie będzie możliwe tylko wyjątkowo i - aby ograniczyć stres ofiary - może być dokonywane za pomocą telekonferencji bez konieczności bezpośredniej konfrontacji na sali sądowej osoby pokrzywdzonej z oskarżonym.
W ustawie przewidziano też, że pokrzywdzone osoby małoletnie do 15. roku życia w sprawach poważnych przestępstw, co do zasady, nie powinny być przesłuchiwane. Jeśli wystąpi jednak taka konieczność, to będą one przesłuchiwane - poza wyjątkowymi sytuacjami - tylko raz, w postępowaniu przygotowawczym.

Źródło www.rp.pl

22.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

Stowarzyszenie poszukuje wykonawcy do realizacji zadania: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych w okresie 02.2014 - 12.2014 r. w ramach projektu „Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie”.
Kod CPV zamówienia: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane.

Zapytanie ofertowe nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

17.01.2014

Nie wiesz jak rozliczyć PIT? Pomoże Ci strona szybki pit.pl

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z pomocą informacji zawartych na stronie. Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.
Strona www.szybkipit.pl jest jednym z wielu elementów ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Szybki PIT" przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe. Oprócz strony rusza również fanpage Szybki PIT na portalu społecznościowym Facebook oraz akcja banerowa na stronach innych instytucji państwowych. Zaplanowano też dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów. Dodatkowo w marcu i kwietniu odbędzie się kampania informacyjna i promocyjna w mediach, a w urzędach pracująca sobota (5 kwietnia) oraz wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia. Kampania już po raz piąty wspiera podatników w tym obowiązku.

Źródło:www.rp.pl

13.01.2014

Informator Obywatelski

Ruszył serwis internetowy prowadzony przez Związek Biur Porad Obywatelskich: http://obywatelskieinfo.ngo.pl
Informator Obywatelski jest serwisem edukacyjno-poradniczym, który skierowany jest przede wszystkim do osób szukających w internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach dochodzenia ich. Jego celem jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy w związku z nieznajomością przepisów oraz brakiem umiejętności egzekwowania uprawnień. Jest to podstawa wiedza na temat praw i obowiązków, wynikających z życia codziennego.
Serwis zawiera:

 • podstawowe informacje o sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, o zadłużeniach, zatrudnieniu, emeryturach, prawie spadkowym, pomocy społecznej;
 • bieżące wiadomości o istotnych sprawach społecznych;
 • bezpłatne porady obywatelskie przez internet.

Realizatorem projektu jest Związek Biur Porad Obywatelskich, natomiast partnerami są: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego.

Źródło oraz więcej informacji:www.obywatelskieinfo.ngo.pl

13.01.2014

Mapy geodezyjne w sieci

Wyrys i wypis z ewidencji gruntów, potrzebne do projektu budowlanego, będzie można otrzymać elektronicznie.
Do uzyskania danych z ewidencji gruntów i budynków ma wystarczyć skorzystanie z platformy ePUAP i pobranie za jej pomocą formularza wniosku. Następnie trzeba go będzie wypełnić i opatrzyć podpisem elektronicznym, także potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jego uzyskanie nie będzie pociągało za sobą żadnych kosztów. Wystarczy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu do naczelnika urzędu skarbowego, wojewody lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo konsula.
To efekt modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Reformę umożliwia wchodzące w życie 8 stycznia 2014 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183).

Źródło:www.rp.pl

07.01.2014

Listy z sądu odbierzesz w kiosku Ruchu

Pisma sądowe, a także z prokuratur będą dostarczać doręczyciele Polskiej Grupy Pocztowej i jej podwykonawcy.
W razie awizowania przesyłki z sądu nie będzie można jej już odebrać na Poczcie Polskiej. Poczeka, ale we wskazanej placówce nowego operatora bądź w kiosku Ruchu.

Źródło:http://www.rp.pl

07.01.2014

Wzrost pensji minimalnej

Od 1 stycznia 2014 roku minimalna pensja wyniesie 1680 zł brutto, czyli wzrośnie o 80 zł.Taką kwotę ustalono na posiedzeniu rządu w rozporządzeniu z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. (DzU z 13.09.2013 r., poz. 1074).Oznacza to, że pracodawcy nie mają prawa płacić osobom zatrudnionym na całym etacie niższych pensji niż ta, ustalona przez rząd.
Dla osób, które podejmują pierwszą pracę, minimalna pensja wyniesie 1344 zł brutto (w 2013 roku wynagrodzenie dla osób podejmujących pierwszą pracę to 1280 zł brutto).

http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl

Źródło:http://www.money.pl

18.12.2013

www.pomocofiarom.ms.gov.pl - nowa strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

www.pomocofiarom.ms.gov.pl – to uruchomiona witryna, na której można znaleźć informacje o nowym projekcie realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości mającym na celu wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
Projekt ten jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.
Grupą docelową działań podejmowanych w jego ramach są osoby pracujące z pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz pokrzywdzeni przemocą w rodzinie.
Do pokrzywdzonych skierowane zostaną spotkania edukacyjne, terapie oraz zajęcia psychologiczne, wszystko po to, by znali swoje prawa i mechanizmy ochrony.
Dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przewidziane są szkolenia kładące szczególny nacisk na aspekty prawne i psychologiczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń w tym również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych.
Więcej informacji:
http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl

Źródło:http://www.rp.pl

11.12.2013

Dzień otwarty BPO w Krakowie

Serdecznie zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty Biura Porad Obywatelskich, tym razem dotyczący ZADŁUŻEŃ. Podczas spotkania z doradcami poruszona zostanie tematyka związana z zadłużeniami i zagadnieniami które bezpośrednio i pośrednio są związane z długiem.

Dzień Otwarty rozpocznie krótka prezentacja działalności BPO i zasad poradnictwa obywatelskiego. Głównym punktem programu będzie prelekcja na temat najczęściej poruszanych przez klientów krakowskiego BPO zagadnień związanych z długami.

Po prelekcji , tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań naszym doradcom, oraz do dyskusji. Osoby zainteresowane poradą indywidualną będą miały również możliwość zapisania się na konsultację z doradcą w innym terminie. Oprócz tego, każdy z uczestników spotkania, będzie mógł nabyć bezpłatną broszurę „ZADŁUŻENIA ” wydaną specjalnie na tę okazję. Informacje zawarte w niej dotyczą podstawowych zagadnień związanych z tematem zadłużeń. Znajdą w niej Państwo ogólne informacje na temat zadłużeń, ich rodzajów, sposobie egzekwowania, o uprawnieniach firm windykacyjnych i komorników, oraz o sposobach dochodzenia roszczeń.

Na Dzień Otwarty zapraszamy w najbliższy PIĄTEK, 13.12.2013, o godz. 12.00 do siedziby głównej Biura Porad Obywatelskich, na ul. Batorego 5 w Krakowie.

Zapraszamy!

11.12.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich - zagrożenia dla praw człowieka i obywatela w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich z okazji międzynarodowego dnia praw człowieka (10 grudnia) i 25-lecia instytucji RPO w Polsce przygotował po raz pierwszy specjalny ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. Po raz pierwszy wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp.

Z punktu widzenia RPO, źródłem największych zagrożeń są dzisiaj:
1.Brak skutecznej strategii państwa (nowoczesnej legislacji) w walce z takimi zjawiskami, jak skrajna bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne, bezdomność;
2.Niestabilność systemu emerytalno-rentowego i systemu pomocy społecznej oraz brak jasnych, czytelnych perspektyw zmian w tej dziedzinie;
3.Nieład legislacyjny i problemy z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych (zaskakujące zmiany przepisów, trudności w dostępie do lekarzy specjalistów, dyskryminujące traktowanie potrzeb osób starszych);
4.Niewydolność systemu wymiaru sprawiedliwości (opieszałość sądów, przeludnienie w ięzieniach, niewykorzystywanie mediacji);
5.Niefunkcjonalność systemu stanowienia prawa (nadmierna jurydyzacja, niska jakość ustaw, brak systematycznej oceny skutków regulacji, niedostateczna regulacja lobbingu) i kryzys systemu konsultacji społecznych (sprawa ACTA, zawieszenie prac Komisji Trójstronnej);
6.Brak szybkiej reakcji na nowe zagrożenia ochrony prywatności i danych osobowych, również w sferze komunikacji elektronicznej (nasilone monitorowanie aktywności jednostek i transmisji danych w Internecie, brak regulacji prawnej monitoringu wizyjnego, rozrastające się bazy danych o obywatelach);
7.Brak efektywnych środków procesowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji;
8.Nieprzygotowanie w sposób jednolity i obejmujący wszystkie grupy poszkodowanych ozwiązania problemu reprywatyzacji mienia przejmowanego w latach powojennych w związku z realizacją reform ustrojowych (brak ustawy reprywatyzacyjnej);
9.Dysfunkcja regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych i gromadzeń publicznych;
10.Brak powszechnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

Powyższe problemy oczywiście nie wyczerpują listy zagrożeń. Nie można też bezwzględnie stwierdzić, który z nich jest bardziej pilny do rozwiązania. Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega postęp w rozwiązywaniu problemów ważnych z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela, wskazując na następujące wydarzenia i obszary:

1.Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i podjęcie intensywnych, wielowątkowych prac legislacyjnych mających na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do standardów ochrony przewidzianych w tej Konwencji;
2.Podjęcie z inicjatywy Prezydenta RP i rządu działań w zakresie polityki prorodzinnej, sprzyjającej poprawie sytuacji demograficznej kraju;
3.Coraz szerszy dostęp do informacji publicznej oraz rosnąca świadomość obywateli na temat swoich praw i możliwości działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego;
4.Poprawa sytuacji prawnej i postrzegania roli cudzoziemców w naszym kraju (abolicja, zmiany w ośrodkach strzeżonych, projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, działania na rzecz „kultury przyjęcia" imigrantów);
5.Reforma prawa wyborczego (uwzględnienie potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie alternatywnych form głosowania).

Źródło:http://www.rp.pl

02.12.2013

Dzień Otwarty Narodowego Funduszu Zdrowia

7 grudnia br. (sobota) NFZ organizuje Dzień Otwarty. Tego dnia można będzie m.in.:

 • założyć konto w Zdrowotnym Informatorze Pacjenta
 • złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • sprawdzić swój status ubezpieczenia
 • uzyskać informacje związane z lecznictwem uzdrowiskowym
 • potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń
 • złożyć skargę lub wniosek

NFZ zaprasza szczególnie tych, którym na co dzień brakuje czasu na założenie osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Źródło:www.nfz.gov.pl

29.11.2013

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w galerii handlowej

30 listopada 2013 r. zacznie działać Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w Galerii Bronowice. Będzie można załatwić meldunek i dowód osobisty, a także sprawy dotyczące prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej. Złożymy tam również wszelkiego rodzaju pisma. Dyżur będzie pełniło czterech urzędników, reprezentujących Wydział Spraw Administracyjnych oraz Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Placówka o powierzchni ponad 40 m2 zlokalizowana będzie w łatwo dostępnym miejscu - na 1 piętrze, nieopodal ciągów komunikacyjnych - naprzeciw ruchomych schodów i tuż przy wyjściu na parking.

Punkt Obsługi Mieszkańców będzie działać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Źródło:www.krakow.pl

28.11.2013

Zakupy w sieci

Jak nie dać się oszukać w sieci? Rusza kampania Urzędu wyjaśniająca zasady takich transakcji. Wszystkie informacje dla konsumentów oraz przedsiębiorców dostępne są na stronie www.ezakupy.uokik.gov.pl.

Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z zakupami w sieci znajdują się na specjalnej stronie uruchomionej właśnie przez Urząd www.ezakupy.uokik.gov.pl. W nowym serwisie znaleźć można liczne przykłady klauzul niedozwolonych, wzory przydatnych pism oraz wskazówki gdzie i jak można uzyskać pomoc w przypadku zawarcia transakcji z nieuczciwym e przedsiębiorcą. Z praktyki UOKiK wynika, że najczęściej Internetowi sprzedawcy nie respektują prawa do zwrotu towaru w ciągu 10 dni, wymagają, aby zwracany towar nie był rozpakowany, nie oddają konsumentowi kosztów wysyłki zamówionej rzeczy w sytuacji odstąpienia od umowy. Wątpliwości dotyczą także braku wielu informacji na stronach internetowych sklepów. Przykładowo: nie informuje się konsumenta o tym, że ma prawo odstąpić od umowy, przedsiębiorca w ogóle nie ujawnia swoich danych, nie udostępnia regulaminu. Takie braki powinny zwrócić uwagę konsumenta.

Wiele problemów konsumentom sprawiają zakupy grupowe. W tej chwili Urząd prowadzi 4 postępowania dotyczące portali oferujących takie usługi. Skargi, które wpływają do Urzędu, dotyczą głównie problemów z terminową realizacją kuponu. W praktyce trudno umówić się na satysfakcjonujący dla obu stron termin kursu na prawo jazdy, czy zabieg upiększający. Kupując grupowo, zawieramy dwie umowy: z portalem, który dostarcza kupon, oraz ze sprzedawcą, który go realizuje np. wysyłając towar. Taki podział ma istotne znaczenie przy składaniu reklamacji oraz odstąpieniu od umowy. Oferta jest zamieszczona w serwisie internetowym, który pośredniczy w transakcji. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, czyli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych, konsument otrzymuje od portalu kupon uprawniający do realizacji usługi czy odbioru produktu. Za ich jakość nie odpowiada już portal, ale sprzedawca. Określa on także termin, w jakim należy zrealizować kupon. Samo zainteresowanie konsumenta ofertą sprzedawcy i złożenie zamówienia nie oznacza, że otrzyma on kupon, ponieważ podstawowym warunkiem finalizacji transakcji jest zgłoszenie się określonej minimalnej ilości osób.

Źródło:http://ezakupy.uokik.gov.pl/o-projekcie/informacja-prasowa/

20.11.2013

Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Krajowa Rada Komornicza wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty Komorników Sądowych, który w tym roku poświęcony jest kwestii alimentów, a odbywa się pod hasłem: Twoje alimenty – nasza wspólna sprawa. 20 listopada, w godzinach od 11.00 do 18.00, w kilkuset kancelariach komorniczych, na terenie całego kraju, będzie można uzyskać informacje co zrobić, gdy były partner unika płacenia alimentów, jak odzyskać zaległe alimenty, jakimi możliwościami dysponują komornicy czy też jaka odpowiedzialność karna grozi za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów.

Źródło:http://komornik.pl/index.php/z-krk-zobacz-wiecej/814-dzien-otwarty-komornikow-sadowych

13.11.2013

Dzień Otwarty Notariatu

30 listopada 2013 r. (sobota) odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu. Coroczna społeczna akcja edukacyjna pozwala uzyskać poradę i praktyczne informacje w ważnych dla każdego obszarach prawa. W tym roku akcja organizowana jest pod hasłem: "Porozmawiaj z notariuszem o przekazaniu majątku w rodzinie". Nie ogranicza to jednak listy zagadnień. Otwarta formuła Dnia Otwartego pozwala dowiedzieć się wszystkiego na temat spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w miejscach udzielania porad obecni są tłumacze języka migowego.

W Krakowie Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25). Notariusze będą dyżurowali w godz. 10 – 16. .

Źródło:hwww.porozmawiajznotariuszem.pl

Osoby chcące skorzystać z porady zapraszamy do punktów BPO:

Kraków, Ul. Batorego 5:
Poniedziałek, czwartek: w godz. 12.00-18.00
Wtorek, środa, piątek: w godz. 09.00-15.00

Kraków, Os. Centrum C10 (budynek MOWIS):
Wtorki i czwartki w godz. 09.00-14.00

Miechów, ul. Szpitalna 1 (lokal GOPS):
Poniedziałek w godz. 10.00-15.00

Proszowice, ul 3 Maja 2 (lokal Caritas):
Środa w godz. 10.00-15.00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego