tel:12 357 36 91 kom: 733 533 563e-mail:porady@bpo-krakow.pl

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza telefoniczna rejestracja!Witamy

31.03.2015

Życzenia na Wielkanoc

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.

10.02.2015

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej. Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Źródło: www.pokrzywdzeni.gov.pl

06.02.2015

Telefon ze skarbówki

Urzędy skarbowe będą stosować jednolite zasady postępowania podczas nawiązywania kontaktu z podatnikiem.

W sytuacjach, kiedy nie zachodzi bezwzględna konieczność wysłania pisemnego wezwania, pracownicy urzędów będą starali się skontaktować telefonicznie, aby załatwić sprawę.

W ramach prac nad system obsługi i wsparcia podatnika przygotowano dokument „Standardy dotyczące wyjaśnień i wezwań", zatwierdzony przez wiceministra finansów Jacka Kapicę. Zakłada on standaryzację działań w jednostkach administracji podatkowej dotyczących wykorzystania telefonicznej formy kontaktu w relacjach z podatnikiem, a w określonych przypadkach również wezwania pisemnego. Nowe zasady mają być stosowane we wszystkich urzędach.

Źródło: www.rp.pl

28.01.2015

Telefon na infolinię konsumencką

800 889 866 – to nowy numer, która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.

Dzięki sieci na rzecz ochrony interesów konsumentów działającej w Polsce z inicjatywy UOKiK wszyscy konsumenci, którzy mają problemy z dochodzeniem swoich praw mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz ze wsparcia instytucji ułatwiających pozasądowe rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami. W ramach sieci działają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz instytucje wyspecjalizowane, m. in. Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy, czy Polubowny Sąd Konsumencki przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów umożliwia też Inspekcja Handlowa. Obecnie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju.

Gdy fachowa porada potrzebna jest niezwłocznie, wsparcia na pierwszej linii udzielają prawnicy dyżurujący pod bezpłatnym numerem 800 889 866 oraz za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail porady@dlakonsumentow.pl. Poza poradami konsumenci uzyskają adresy instytucji, które mogą udzielić im efektywnej pomocy w egzekwowaniu roszczeń.

Za obsługę infolinii działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów, natomiast centrum porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl prowadzi Federacja Konsumentów. Projekt finansowany jest ze środków UOKiK.

Źródło: www.rp.pl

14.01.2015

Zagrożenie powodzią można sprawdzić w Internecie

Na stronie powodz.gov.pl można sprawdzić, czy dany teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. Informacje te mogą nas przestrzec przed budową domu czy kupnem mieszkania na terenie zalewowym. Jeśli już tam mieszkamy, musimy nauczyć się, jak z tym żyć.

Po wejściu na tę stronę i wyborze odpowiedniej opcji jesteśmy przekierowywani na witrynę, na której dostępne są mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na nich możemy odnaleźć swój obszar, swoją gminę i zobaczyć, czy tam zostały wyznaczone zasięgi obszarów zagrożonych powodzią, a jeśli tak, to jakie. Mapy powstały w ramach projektu ISOK, czyli informatycznego sytemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Oprócz gminy sprawdzić można też dany odcinek rzeki. Strefa zagrożenia powodziowego jest zaznaczona na błękitno. W przypadku miast przedstawione są prędkości przepływów wody, zaznaczone są też głębokości zalewu ewentualną powodzią.

Dzięki dostępowi do takich informacji możemy np. zrezygnować z budowy domu czy budynków gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie wylewającej rzeki.

Na stronie powodz.gov.pl dostępne są również poradniki dotyczące tego, jak radzić sobie z powodzią i jej skutkami. Właściciele domów jednorodzinnych mogą pomóc w walce z negatywnymi skutkami powodzi. Chodzi o to, aby nie "zabetonowywali" parceli i zostawiali na nich zielone przestrzenie, które zatrzymują wodę w gruncie. Woda nie spływa wtedy bezpośrednio do rzek.

Korzystając z witryny, możemy ponadto brać udział w konsultacjach społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które mają wyznaczać strategię w zarządzaniu tym ryzykiem w naszym kraju. Konsultacje ogłoszono ostatnio; potrwają pół roku.

Źródło: www.rp.pl

07.01.2015

Zmiany w prawie od 2015 r.

Nowa procedura karna, dowody osobiste i zasady rozliczania podatków – przegląd najważniejszych ustaw, które wejdą w życie w 2015 roku.

Prawo karne
1 lipca zacznie obowiązywać wielka nowelizacja postępowania karnego. Zakłada ona zmianę modelu sporu przed sądem karnym – nastąpić ma wyrównanie sił stron procesu. Głęboko zmieni się mechanizm mediacji w sprawach karnych. Wraz ze zmianą kpk radcowie prawni zyskają uprawnienia do reprezentowania oskarżonych w sprawach karnych i karno - skarbowych.

Prawo cywilne
1 marca ma wejść w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Od tego dnia ślub poza siedzibą urzędu stanu cywilnego będzie można zawrzeć bez wykazywania szczególnych powodów. Jednak ceremonia poza urzędem kosztować będzie dodatkowo 1 tys. zł. Inną zmianą przewidzianą przez nową ustawę jest możliwość nadania dziecku imion o obcym pochodzeniu.

Tego samego dnia co nowe prawo o aktach stanu cywilnego zostanie zmieniony wzór dowodu osobistego. Znikną z niego informacje o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu. Obecnie obowiązujące dowody zachowają ważność, nie będzie trzeba ich wcześniej wymieniać na nowe.

9 marca wejdzie w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Zniesie ona obowiązek uzyskania przez właściciela nowo wybudowanego budynku świadectwa energetycznego. Poszerzy się także lista osób, które będą mogły wystawić takie świadectwo.

Prawo pracy
1 stycznia zmienią się zasady oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych. Od swoich zarobków będą oni musieli odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększy to koszty działalności spółek posiadających radę nadzorczą.

Tego samego dnia zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące rolników płacących składki do KRUS. Od początku 2015 r. będą mogli dorabiać do połowy wynagrodzenia minimalnego na podstawie umowy zlecenia oskładkowanej w ZUS, nie narażając się na utratę uprawnień przysługujących rolnikom. To korzystna zmiana dla wielu członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Również 1 stycznia zostaną zmienione zasady finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowisk pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na możliwość uzyskania pieniędzy będą mogły liczyć nie tylko firmy, które dopiero chcą zatrudnić niepełnosprawnego, ale także te które już teraz zatrudniają takie osoby.

Od Nowego Roku będzie obowiązywać większość przepisów tzw. pakietu antykolejkowego. Ma on ograniczyć czas oczekiwania chorych na uzyskanie świadczenia medycznego. Dodatkowo osoby cierpiące na nowotwór będą mogły liczyć na szybką ścieżkę pomocy medycznej.

Prawo podatkowe
1 stycznia zmienią się zasady nakładania VAT na usługi elektroniczne. Zmiany obejmą ustawę o VAT i ordynację podatkową. Podatek będzie nakładany w tym kraju, w którym mieszka odbiorca danej usługi, a nie w którym jest zarejestrowany ich dostawca.

Tego samego dnia więcej podmiotów zostanie objętych obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. Co do zasady od Nowego Roku z urządzeń będą musieli korzystać także prawnicy, lekarze, doradcy podatkowi, kosmetyczki, właściciele serwisów samochodowych czy też fryzjerzy.

W 2015 r. zmienią się zasady korzystania z ulgi na dzieci przy rozliczaniu PIT przez rodziców rodzin wielodzietnych. Kwota odpisu na trzecie, czwarte i kolejne dziecko zwiększy się o 20 proc.

Od Nowego Roku zmieni się sposób rozliczania przez pracowników używania służbowego samochodu do celów prywatnych. Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadzi bowiem mechanizm ryczałtowego obliczania wartości świadczenia, które otrzymuje pracownik korzystający prywatnie ze służbowego auta.

Także 1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o zagranicznych spółkach kontrolowanych, nakładająca 19 proc. podatek dochodowy na firmy zarejestrowane w krajach zaliczanych do tzw. rajów podatkowych lub nieposiadających z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek zapłaci polski udziałowiec, który w takiej spółce ma min. 25 proc. udziałów lub akcji, a większość swoich dochodów z tej spółki czerpie z dywidend czy odsetek.

Prawo gospodarcze
Dzień po Nowym Roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Będzie ona ulgą głównie dla firm transportowych, które zmagały się z drakońskimi karami naliczanymi za przejazd bez opłacenia systemu poboru opłat ViaToll. Nowelizacja ustawy zmniejsza wysokość kar, a także wprowadza zasadę, że na każdy pojazd należący do danego przewoźnika kara będzie mogła być nałożona tylko raz na dobę.

18 stycznia zacznie obowiązywać zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzi ona odpowiedzialność osób fizycznych za świadomy udział w kartelu. Na biznesmenów będzie mogła być nałożona kara nawet do 2 mln zł.

Źródło:
www.rp.pl

Osoby chcące skorzystać z porady zapraszamy do punktów BPO:

Kraków, Ul. Batorego 5:
Poniedziałek, czwartek: w godz. 12.00-18.00
Wtorek, środa, piątek: w godz. 09.00-15.00

Kraków, Os. Centrum C10 (budynek MOWIS):
Wtorki i czwartki w godz. 09.00-14.00

Miechów, ul. Szpitalna 1 (lokal GOPS):
Poniedziałek w godz. 10.00-15.00

Proszowice, ul 3 Maja 2 (lokal Caritas):
Środa w godz. 9.00-14.00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego